Observation of Quantum Anomalous Hall Effect and Exchange Interaction in Topological Insulator/Antiferromagnet Heterostructure

Journal Article
Advanced Materials, vol. 32, iss. 34, pp. 2001460, 2020
Authors
Lei Pan, Alexander Grutter, Peng Zhang, Xiaoyu Che, Tomohiro Nozaki, Alex Stern, Mike Street, Bing Zhang, Brian Casas, Qing Lin He, Eun Sang Choi, Steven M. Disseler, Dustin A. Gilbert, Gen Yin, Qiming Shao, Peng Deng, Yingying Wu, Xiaoyang Liu, Xufeng Kou, Sahashi Masashi, Xiaodong Han, Christian Binek, Scott Chambers, Jing Xia, Kang L. Wang
English