Characterizing Uncertainties in Ground “Truth” of Precipitation Over Complex Terrain Through High‐Resolution Numerical Modeling

Journal Article
Geophysical Research Letters, vol. 48, iss. 10, 2021
Authors
Lin Ouyang, Hui Lu, Kun Yang, L. Ruby Leung, Yan Wang, Long Zhao, Xu Zhou, Lazhu, Yingying Chen, Yaozhi Jiang, Xiangnan Yao
English