Charging activation and desulfurization of MnS unlock the active sites and electrochemical reactivity for Zn-ion batteries

Journal Article
Nano Energy, vol. 75, pp. 104869, 2020
Authors
Xiujuan Chen, Wei Li, Yaobin Xu, Zhipeng Zeng, Hanchen Tian, Murugesan Velayutham, Wangying Shi, Wenyuan Li, Chongmin Wang, David Reed, Valery V. Khramtsov, Xiaolin Li, Xingbo Liu
English