Atmospheric Circulation Patterns Conducive to Severe Haze in Eastern China Have Shifted Under Climate Change

Journal Article
Geophysical Research Letters, vol. 48, iss. 23, 2021
Authors
Yang Yang, Yang Zhou, Ke Li, Hailong Wang, Lili Ren, Liangying Zeng, Huimin Li, Pinya Wang, Baojie Li, Hong Liao
English