Revealing Bias of Cloud Radiative Effect in WRF Simulation: Bias Quantification and Source Attribution

Journal Article
Journal of Geophysical Research: Atmospheres, vol. 127, iss. 11, 2022
Authors
Yunpeng Shan, Hongrong Shi, Jiwen Fan, Lin Lin, Lan Gao, Cenlin He, Meng Gao, Lijuan Miao, Lei Zhang, Xiangao Xia, Hongbin Chen
English