Insights into sorption speciation of uranium on phlogopite: Evidence from TRLFS and DFT calculation

Journal Article
Journal of Hazardous Materials, vol. 427, pp. 128164, 2022
Authors
Duoqiang Pan, Xiaodong Zhao, Peng Wang, Ping Li, Yuhong Li, Wangsuo Wu, Zheming Wang, Qiaohui Fan
English