Learning and Fast Adaptation for Grid Emergency Control via Deep Meta Reinforcement Learning

Journal Article
IEEE Transactions on Power Systems, pp. 1-1, 2022
Authors
Renke Huang, Yujiao Chen, Tianzhixi Yin, Qiuhua Huang, Jie Tan, Wenhao Yu, Xinya Li, Ang Li, Yan Du
English