A meshfree peridynamic model for brittle fracture in randomly heterogeneous materials

Journal Article
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol. 399, pp. 115340, 2022
Authors
Yiming Fan, Huaiqian You, Xiaochuan Tian, Xiu Yang, Xingjie Li, Naveen Prakash, Yue Yu
English