Additive engineering for robust interphases to stabilize high-Ni layered structures at ultra-high voltage of 4.8 V

Journal Article
Nature Energy, vol. 7, iss. 6, pp. 484-494, 2022
Authors
Sha Tan, Zulipiya Shadike, Jizhou Li, Xuelong Wang, Yang Yang, Ruoqian Lin, Arthur Cresce, Jiangtao Hu, Adrian Hunt, Iradwikanari Waluyo, Lu Ma, Federico Monaco, Peter Cloetens, Jie Xiao, Yijin Liu, Xiao-Qing Yang, Kang Xu, Enyuan Hu
English