A prognostic risk model for glioma patients by systematic evaluation of genomic variations

Journal Article
iScience, vol. 25, iss. 12, pp. 105681, 2022
Authors
Baifeng Zhang, Weiqing Wan, Zibo Li, Zhixian Gao, Nan Ji, Jian Xie, Junmei Wang, Bin Wang, Dora Lai-Wan Kwong, Xinyuan Guan, Shengjie Gao, Yuanli Zhao, Youyong Lu, Liwei Zhang, Karin D. Rodland, Shirley X. Tsang
English