Proteogenomic characterization of human colon and rectal cancer

Journal Article
Nature, vol. 513, iss. 7518, pp. 382-387, 2014
Authors
Bing Zhang, , Jing Wang, Xiaojing Wang, Jing Zhu, Qi Liu, Zhiao Shi, Matthew C. Chambers, Lisa J. Zimmerman, Kent F. Shaddox, Sangtae Kim, Sherri R. Davies, Sean Wang, Pei Wang, Christopher R. Kinsinger, Robert C. Rivers, Henry Rodriguez, R. Reid Townsend, Matthew J. C. Ellis, Steven A. Carr, David L. Tabb, Robert J. Coffey, Robbert J. C. Slebos, Daniel C. Liebler
English