First estimation of high-resolution solar photovoltaic resource maps over China with Fengyun-4A satellite and machine learning

Journal Article
Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 184, pp. 113549, 2023
Authors
Hongrong Shi, Dazhi Yang, Wenting Wang, Disong Fu, Ling Gao, Jinqiang Zhang, Bo Hu, Yunpeng Shan, Yingjie Zhang, Yuxuan Bian, Hongbin Chen, Xiangao Xia
English